Skoči do osrednje vsebine

Za šole in učitelje

Program za duševno zdravje mladih To sem jaz je usmerjen v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih – v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah. Na področju preventivnega dela v šolskem okolju program temelji na delovnem modelu 10 preventivnih delavnic. Avtorica koncepta in preventivnih delavnic je psihologinja Alenka Tacol. Delovni model je preizkušen v praksi, strokovno preverjen in podprt z dokazi.

Mladostniki o doživljanju v preventivnih delavnicah To sem jaz:

'Najbolj se me je dotaknilo, da sošolci dobro mislijo o meni.'
'Danes sem izvedela, kaj zares hočem.'
'Dojel sem, da je kar dobro načrtovati, ker do zdaj tega nisem počel.'
'Zvedela sem, kako se lahko spopadeš s stresom in da nisem edina, ki je veliko pod stresom.'
'Povedala sem, kar sem hotela.'
'Nisem vedel, kako se postaviti zase. To sem se danes naučil.'
'Naučila sem se, da se problemi ne rešijo sami.'
'Ugotovila sem, kaj bi lahko storila, ko me je bilo strah.'
'Med seboj smo bili iskreni.'
'Težko je izraziti neka čustva.'

Priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz

To so delavnice, ki posegajo na temeljna področja mladostnikovega življenja. Program je uvrščen v Nacionalni program za duševno zdravje  2018 - 2028 in predviden za postopno sistemsko uvajanje v šolski prostor.

Celostni model 10 preventivnih delavnic sistematično naslavlja razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc ter realnega samovrednotenja. Poglobljeno evalvacijo učinkovitosti delavnic To sem jaz, namenjenih preventivnemu delu z mladostniki od 13. do 17. leta, je v šolskem letu 2017/2018 opravil Center za psihodiagnostična sredstva. Usmerjena je bila v merjenje vpliva in učinkov preventivnih delavnic na posameznika in razred. Vanjo je bilo vključenih 10 osnovnih šol, 13  izvajalk delavnic, 64 učiteljev, 425 osmošolcev ter 68 učencev tretjih razredov. Rezultati raziskave kažejo, da delavnice z vidika krepitve duševnega zdravja ter razvijanja socialnih in čustvenih veščin pozitivno učinkujejo tako na razred kot posameznika.

Rezultati evalvacije brez dvoma kažejo, da so delavnice koristne. Prinašajo stabilnost v razburkan svet mladostništva in odraščanja. Učencem predstavljajo priložnost, da povedo svoje mnenje, izkušnjo, da jih odrasli poslušajo in slišijo. Z novimi socialnimi veščinami krepijo tudi odnos do sebe in do učiteljev ter se opolnomočijo za življenje.

Dušica Boben, Center za psihodiagnostična sredstva, zaključno poročilo, junij 2018

Cilj celostnega modela je, da izvajalec v istem razredu v šolskem letu ali dveh izvede vseh 10 delavnic. Usmerjene so na spodbujanje aktivne vloge mladostnikov pri postavljanju ciljev, prevzemanju odgovornosti, reševanju problemov, pri sodelovanju z drugimi, soočanju s stresom in pri krepitvi drugih življenjskih veščin. Izvajalci delavnic so učitelji (najpogosteje razredniki). Zavod RS za šolstvo priporoča uporabo priročnika, ki ga gre razumeti kot temelj čustvenega in socialnega opismenjevanja učencev, vsem učiteljem in šolam, zlasti svetovalnim delavcem in razrednikom. Razširjeni posodobljeni priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz - izšel junija 2019 - je za pedagoške delavce brezplačen in javno dostopen tukaj.

Priročnik prinaša pregledna teoretična izhodišča o duševnem zdravju, socialnem in čustvenem učenju ter sodobnih pogledih na samopodobo, predvsem pa vsebuje praktične smernice in jasna navodila za izvajanje delavnic. Navodila za izvedbo delavnic so napisana tako, da učitelje opogumijo za izvedbo, četudi nimajo veliko izkušenj z izvajanjem tovrstnih aktivnosti.

Učitelji, razredniki o dobrobiti preventivnih delavnic:

'… mladostnike uzremo v drugi luči, se z njimi povežemo, gradimo zaupanje ter izboljšamo razredno klimo.'
'Učenci sami opažajo, da so dobili nova znanja, da so bolj strpni, sočutni, da so se s pomočjo delavnic začeli poslušati in da so se med seboj bolje spoznali.'
'Delavnice so dobro strukturirane in ponujajo pester nabor aktivnosti. Všeč mi je, da spodbujajo zavedanje ter učenčevo aktivnost in vključenost v kreiranje osebne rasti.'

Preventivne delavnice, prilagojene za izvajanje na daljavo

V obdobju zdravstvene krize zaradi epidemije Covida-19, ki je v letih 2020-2022 močno vplivala na delovanje šol, je nastal tudi izbor treh preventivnih delavnic, prilagojenih za izvajanje na daljavo. Izbrane delavnice posegajo na področja:

(i) pozitivne življenjske naravnanosti,

(ii) postavljanja in uresničevanja ciljev,

(iii) samospoštovanja in samosprejemanja.

Vsa tri področja tvorijo pomembne gradnike duševnega zdravja. Gradivo za učitelje je dostopno na povezavi.

Priročnik za mladostnice in mladostnike

Šolski svetovalni delavci in razredniki lahko mladostnice in mladostnike, starejše od 15 let, usmerijo v uporabo priročnika Kaj lahko naredim, da mi bo lažje. Priročnik je javno dostopen v digitalizirani izdaji

Strokovno oceno priročnika je opravil dr. Peter Janjušević, specialist klinične psihologije in kognitivno-vedenjski terapevt, strokovnjak iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Priročnik ima tudi priporočilo Zavoda RS za šolstvo.

 

Priročnik se dotakne ključnih področij, na katerih se izražajo stiske mladostnikov. Preko konkretizacije, na dostopen in razumljiv način, opolnomoča pedagoške delavce, da mladostnike podprejo v zvezi z duševnimi stiskami. Uporaben je tudi s strani mladostnikov samih, saj jim omogoča vpogled v povezanost čustev, misli in vedenj. Za ravnanje z vsakim od njih ponudi preprosta, a učinkovita orodja in vaje. Preko QR kod uporabnik dostopa do avdio nasvetov oziroma podpore strokovnjakov glede nekaterih temeljnih vprašanj pri vseh ključnih področjih oziroma izzivih. Na tak način najhitreje in na dovolj privlačen način, blizu generacijski izkušnji, mladostniki pridobijo ključne informacije ter podporo v obliki namigov in vaj. Priročnik je kvalitetno gradivo, ki bo v pomoč zavodom, šolam in posameznikom, za ravnanje v specifičnih situacijah.

Zavod RS za šolstvo, 12. 1. 2022

Tudi v Društvu šolskih svetovalnih delavcev Slovenije so pripravili Priporočila za seznanjanje z vsebinami priročnika »Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?« in uporabo v vzgojno-izobraževalnem kontekstu, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Ob slovenskem letu duševnega zdravja so na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podprli predlog NIJZ, da vsakemu devetošolcu v šolskem letu 2023/24 podarimo en izvod priročnika. Pripravili smo priporočila spremljevalnih aktivnosti, ki se lahko ob predaji priročnika na šoli izvedejo, in video nagovor devetošolcem, v katerem mag. Tadeja Batagelj in Domen Kralj ter dijaki Šolskega centra Celje, Gimnazije Lava, podelijo svoje razmišljanje o priročniku ter njegovih koristih.

Strokovna monografija o mladini na spletu

Srečanja na spletu razgrinjajo gradivo o slovenski mladini skozi analizo zapisov mladostnic in mladostnikov v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net. V obsežni raziskavi so avtorji analizirali 6.000 spletnih vprašanj mladih o dilemah odraščanja. Knjiga predstavlja svojevrstno spletno dokumentacijo o življenju slovenske mladine. Zgodbe zorenja dajejo uvid v potrebe, čutenja, hrepenenja in razmišljanja odraščajočih. Posebnost knjige je tudi usmerjenost v kreiranje vodil za spletno svetovanje. Izkustvena praksa spletne svetovalnice To sem jaz in obsežno raziskovalno delo odstirata perspektive preventivnega, informativnega in svetovalnega dela z mladimi na spletu. Monografija je dostopna na naslednji povezavi.

Informacije, ki jih lahko delite v vašem razredu in z mladimi

Promocijska gradiva v programu Tosemjaz

Za šole in učitelje smo pripravili gradiva, ki jih lahko uporabite na vaši šoli za informiranje mladih.

Podatki kažejo, da številni mladostniki največje mladinske spletne svetovalnice v Sloveniji ne poznajo in da vsaka generacija znova potrebuje informacije o razpoložljivih virih pomoči med odraščanjem. Eden od teh je spletna svetovalnica #Tosemjaz.

Vsa gradiva so dostopna na naslednji povezavi.