Fant s katerim imam otroka

Odgovori

Moški
Ženski
Neizbrano

BBKoda is Vklopljeno
[img] je vklopljen
[flash] je izključen
[url] je vklopljen
Smeški so izklopljeni

Pregled teme
   

Razširi pogled Pregled teme: Fant s katerim imam otroka

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Uredništvo » 20 Sep 2021 09:14

Pozdravljena,

svetovalec je na tvoja vprašanja že večkrat odgovarjal, za podrobnejše informacije pa bo najbolje, da se obrneš na pristojni center za socialno delo.

Vse dobro in lep pozdrav iz uredništva.

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Wob » 20 Sep 2021 00:28

Kako se pa ugotavlja zunajzakonska zveza, če se paru rodi otrok, oče prizna očetovstvo, nimata pa starša prijavljenega skupnega prebivališča? V tem primeru se zunajzakonska skupnost ne prizna? V tem primeru v praksi ima otrok najpogosteje prijavljeno prebivališče pri materi oz. ima prijavljeno stalno pri materi in začasno pri očetu?

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Uredništvo » 17 Sep 2021 13:11

Odgovor svetovalca
__________________

Drago dekle!

Sprašuješ, kakšne pravice so zagotovljene materam, ki ob rojstvu otroka niso zaposlene in torej nimajo pravice do dopusta in nadomestila, če je npr. mati študentka.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih o tem vprašanju pravi naslednje:

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki negujejo in varujejo otroka, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po tem zakonu. Starševski dodatek se izplačuje mesečno in je določen v višini usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določata zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka

Pod določenimi pogoji se lahko ta pravica prenese na očeta otroka.

Nezaposlena mati ima torej zagotovljeno pomoč v obsegu 365 dni od rojstva otroka, do dopusta pa seveda ni upravičena, saj ni zaposlena.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Wob » 08 Sep 2021 07:25

Če je mati otroka še študentka in je oče zaposlen ali pa sta oba študenta ali pripada porodniški dopust oz. kakšni socialni transferji pripadajo?

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Arči » 13 Avg 2021 13:42

Noben zakon ne vsebuje definicije samohranilke oziroma samohranilca. Sodna praksa zato ta pojem razlaga tako, da gre za enega od staršev, ki izključno sam skrbi za otroka in zanj ne prejema preživnine od drugega starša. V tem segmentu je definicijo samohranilca možno izenačiti z definicijo enostarševske družine, kot jo določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( ZUPJS). Ta določa, da se za enostarševsko družino šteje skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema (na primer, ko otroci po pokojnem staršu ne prejemajo družinsko pokojnino).

Glede na sodno prakso ni nobenega dvoma, da za samohranilca (in tudi ne za enostarševsko družino) ni možno šteti starša, katerega otroci po drugem od staršev prejemajo preživnino. Povsem enako mora veljati za primere, ko otroci po pokojnem staršu prejemajo družinsko pokojnino.

Po drugi strani je status samohranilca (oziroma položaj enostarševske družine) potrebno priznati edinemu hranilcu tako v primeru, ko otroci dejansko ne prejemajo preživnine, kot tudi v primeru, ko otroci po pokojnem staršu ne prejemajo družinske pokojnine. Takšna enaka obravnava izhaja iz ustavnega načela enakosti pred zakonom, ki zahteva, da je enake položaje potrebno obravnavati enako, različne pa različno.

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Uredništvo » 13 Avg 2021 13:19

Odgovor svetovalca
_________________

Drago dekle!

Kot sem ti že napisal, v primeru, ko mati sama živi z otrokom in prejema preživnino za otroka od otrokovega očeta, ni samohranilka. Med prejemke te družine, npr. v primeru zaprosila za kakšnega od socialnih transferjev (npr. otroški dodatek), se šteje tudi preživnina.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Wob » 12 Avg 2021 15:15

Mogoče zaradi tega, ker če so starši ločeni in otrok živi z mamo, ima mama skrbništvo in torej bolj skrbi za otroka, če otrok živi z njo in je ona dobila skrbništvo, kjub temu da ima otrok očeta ki plačuje preživnino in ima stike z otrokom? Ali je to tudi v (pravno) finančem smislu morda, če so starši ločeni in živi otrok z mamo je kljub preživnini samo mamin dohodek v družini (ker je samska ženska ki živi z otrokom) za ostale stvari? Ampak vseeno, je ta izraz čisto upravičen ali že malo zastarel?

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Uredništvo » 12 Avg 2021 13:20

Odgovor svetovalca
________________

Drago dekle!

Imaš prav, večkrat se izraz samohranilka napačno uporablja, kar za vse primere, ko živi samo en starš z otrokom. Samohranilka bi naj bila samo npr. mati, ki živi sama z otrokom in preživnine zanj ne prejema, otroka torej sama »hrani«.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Wob » 12 Avg 2021 01:15

Izraz samohranilka naj se ne bi uporabljal več, ampak naj bi se uporabljal izraz enostarševska družina; ampak samo v tistih primerih, kjer je en od staršev neznan ali je umrl ali eden izmed staršev dejansko ne plačuje preživnine oz. preživnina ni urejena, v vseh ostalih primerih je dvostarševska družina, ne? V praksi se izraz samohranilka uporablja tudi v primerih, ko so starši ločeni in otrok živi z mamo, zakaj je to tako?

Re: Fant s katerim imam otroka

Napisal Uredništvo » 11 Avg 2021 11:47

Odgovor svetovalca
________________

Drago dekle!

Primera, o katerem sprašuješ, seveda ne morem natančneje komentirati, saj ne poznam podrobnejših podatkov. Lahko ti pa nekaj napišem o stalnem in o začasnem prebivališču.

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. S prijavo novega stalnega prebivališča staro preneha. Posameznik ima lahko le eno stalno prebivališče.

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja … Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Državljan, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče. Začasno prebivališče je treba prijaviti v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let. Posameznik ima lahko le eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V primeru razveze zakonske zveze ima otrok stalno prebivališče pri tistem od staršev, kateremu je zaupan v varstvo, vzgojo in oskrbo. V primeru skupnega starševstva ima otrok stalno prebivališče le pri enem od staršev, saj ne more imeti dveh stalnih prebivališč. Starša se sporazumeta, pri katerem od njiju bo otrok imel stalno prebivališče.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Vrh